آموزش قوانین مالیاتی

در این قسمت ابتدا کتابچه قانون مالیات های مستقیم و سپس کلیه فعالیت های مالیاتی مربوط به سازمان امور مالیاتی کشور که ثبت های آن به صورت دستی و نرم افزاری زده شده است آموزش داده می شود.
خلاصه فعالیت های مربوط به آموزش این قسمت به شرح زیر می باشد:
۱) آموزش کتابچه قانون مالیات های مستقیم
۲) نحوه ثبت نام شماره اقتصادی و قوانین مربوط به آن
۳) تهیه فایل الکترونیکی مالیات بر درآمد حقوق و نحوه ارسال آن به صورت اینترنتی و قوانین مربوط به آن
۴) تهیه لیست بیمه و نحوه ارسال آن به صورت اینترنتی و قوانین مربوط به آن
۵) تهیه فایل الکترونیکی صورت معاملات فصلی (TTMS) و نحوه ارسال آن به صورت اینترنتی و قوانین مربوط به آن
۶) تهیه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده و نحوه ارسال آن به صورت اینترنتی و قوانین مربوط به آن
۷) تهیه اظهارنامه مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی و نحوه ارسال آن به صورت اینترنتی و قوانین مربوط به آن
۸) تهیه اظهارنامه مالیات بر درآمد املاک (درآمد اجاره) و نحوه ارسال آن به صورت اینترنتی و قوانین مربوط به آن.