بسته خدماتی سپيدار به علت سهولت کاربری در گزارش گیری و ايجاد يكپارچگی در واحدها، به مديريت فرآيندهای شرکت ما کمک بسياری كرده است.

كنترل حسابهای بانكی و صندوق به صورت ارزی و ریالی

تهيه صورت های مالی و صورت مغایرت بانکی

خرید خدمت و صدور فاکتور متناسب با آنها

نگهداری حساب مشتریان