طبق بخشنامه شماره ۲۶/۹۳/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۳/۳/۳ در رابطه با اقدام ادارات امور مالیاتی در موارد اشتباه سهوی مودیان در ثبت مبالغ برخی از اقلام اظهارنامه مالیاتی به قرار اطلاع واصله، برخی از مودیان اعلام داشته اند که در زمان تکمیل و ارسال اظهارنامه مالیاتی الکترونیکی عملکرد، سهوا برخی از الام اظهارنامه، ترازنامه و حساب سود و زیان یا حساب درآمد و هزینه را اشتباها بیش از مبلغ واقعی ابراز نموده اند که این امر موجب گردیده فروش، درآمد مشمول مالیات و مالیات ابرازی این گونه مودیان با اختلاف فاحشی نسبت به واعیت امر و یا سنوات بل در سیستم درج گردد لذا بدینوسیله مقرر می دارد ماموران مالیاتی رسیدگی کننده به اظهارنامه اینگونه مودیان با بررسی کامل دفاتر و اسناد ومدارک ابرازی یا بدست آمده حسب مورد و ملحوظ نظر قرار دادن درآمد مشمول مالیات و مالیات ابرازی یا تعیین شده سنوات بل و همچنین میزان فعالیت مودی درسال مورد رسیدگی و در اجرای مررات تبصره ۲ ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم و فارغ از مقررات تبصره دوم ماده ۲۱۰ قانون مذکور، در آمد مشمول مالیات واعی اینگونه از مودیان را براساس موارد مذکور به قرار ذیل تعیین نمایند:
– کمیته ای مرکب از یک نفر از معاونین مالیاتی اداره کل (دبیر کمیته)، نماینده دادستانی انتظامی مالیاتی، مسئول حراست اداره کل و رئیس امور مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده تشکیل گردد.
– ماموران مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده مودیان مذکور پس از بررسی و تطبیق موارد در صورت احراز اشتباه مودیان و حسب درخواست مودی مبنی بر اصلاح اشتباه می بایست مراتب را طی فرم پیوست به رئیس اداره امور مالیاتی ذیربط گزارش نمایند.
– رئیس اداره امور مالیاتی ذیربط با انجام بررسی های لازم و در صورت احراز اشتباه در تکمیل اظهارنامه مالیاتی توسط مودی، مراتب را جهت طرح در کمیته ارسال نماید.
– کمیته مذکور پس از بررسی اسناد و مدارک مربوط و در صورت احراز اشتباه، مراتب را به اداره امور مالیاتی اعلام می نماید.
– ماموران مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده های مالیاتی، با عنایت به صورتجلسه کمیته مذکور جسب مررات تبصره ۲ ماده ۹۷ قانون مالیات های مستقیم نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات واقعی مودی با رعایت مقررات مربوط اقدام نمایند.
– در خصوص اینگونه پرونده ها که در مراحل دادرسی مالیاتی مطرح باشند، هیات های حل اختلاف مالیاتی راسا اختیار کمیته مذکور را داشته، لذا به موضوع رسیدگی و رای مقتضی صادر خواهند نمود.
– لازم به توضیح است که در صورتی که این قبیل مودیان از اطلاعات مندرج در اظهارنامه مالیاتی که به صورت الکترونیکی ارسال شده است، متعاقبا نسبت به تسلیم اظهارنامه مطابق اسناد و مدارک و به صورت دستی و یا اصلاح اشتباه فوق در موعد مقرر اقدام نموده اند اطلاعات ارائه شده در اظهارنامه تسلیم شده به صورت دستی و ملاک عمل می باشد.
– بدیهی است ماموران رسیدگی کننده و همچنین مسئولان موضوع ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم در هر مورد که اجرای تبصره ۲ ماده ۹۷ امکان پذیر باشد، مکلف به اجرای حکم تبصره مذکور خواهند بود.